background

logotype

image1 image2 image3 image3
22.9.2017 | 751895 odwiedzajacych | wersja niemiecka

Statut

§ 1 Nazwa, siedziba, rok obrachunkowy

1. Związek nosi nazwę „Polska Szkoła – Polnische Schule e.V.“                             
2. Związek ma swoją siedzibę w Düsseldorfie. Dokładny adres:  Trillser Str. 13, 40591 Düsseldorf

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
                           

§ 2 Cele i założenia związku

1. Związek działa wyłącznie jako organizacja użyteczności publicznej  w sensie przepisów prawa podatkowego preferującego działalność charytatywną. Celem związku jest krzewienie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności i idei integracji, porozumienia między różnymi grupami narodowościowymi przy uwzględnieniu wszystkich grup wiekowych.

2. Związek jest instytucją charytatywną jego działalność nie prowadzi do osiągnięcia własnych korzyści gospodarczych.
             
3. Środki finansowe związku mogą być użyte tylko i wyłącznie dla celów określonych w statucie. Członkowie związku nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z kasy związku. Czerpanie osobistych korzyści poprzez wydatki, które nie są zgodne z celem działania związku, bądź poprzez  przyznawanie nieproporcjonalnego wynagrodzenia jest niedopuszczalne.
   
4.  W przypadku rozwiązania lub likwidacji związku, bądź też w przypadku  zmiany celu działania związku, majątek znajdujący się w posiadaniu związku  zostanie przekazany na rzecz miasta Dusseldorfu pod warunkiem, że będzie on  przeznaczony  na cele charytatywne.


§ 3 Kto może zostać członkiem związku

1. Członkiem związku może zostać każda osoba fizyczna. Członkowie honorowi  mogą być mianowani dożywotnio na wniosek zarządu przez  walne zebranie.

2. Warunkiem uzyskania członkowstwa jest pisemny wniosek skierowany do zarządu. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek winien być podpisany przez opiekuna prawnego tejże osoby. Opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oddzielnego oświadczenia odnośnie uiszczania składek członkowskich osoby niepełnoletniej.

3. Decyzja o przyjęciu wnioskodawcy jako członka związku pozostaje w gestii  zarządu. W przypadku odrzucenia wniosku zarząd nie jest zobowiązany do podania  zainteresowanemu powodów odrzucenia wniosku.

§ 4 Zakończenie członkowstwa

1. Członkowstwo kończy się w przypadku śmierci, wykluczenia ze związku, bądź skreślenia z listy członków, bądź też w wyniku wystąpienia ze związku.

2. Wystąpienie odbywa się drogą pisemnego oświadczenia złożonego wobec jednego z członków zarządu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie winno być podpisane przez opiekuna prawnego. Wystąpienie ze związku może nastąpić na koniec roku kalendarzowego, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zarząd może podjąć decyzję o skreśleniu członka z listy członków związku, jeśli pomimo dwukrotnego pisemnego ponaglenia zalega on z opłatą członkowską, lub z innymi opłatami. Skreślenie może być postanowione po upływie dwóch miesięcy od momentu wysłania drugiego ponaglenia, pod warunkiem, że zostało ono wyraźnie podane jako konsekwencja zachowania się członka.
Zainteresowany winien być poinformowany o decyzji zarządu o skreśleniu go z listy członków związku.

4. Decyzją zarządu członek może być wykluczony ze związku, jeśli działa on na szkodę związku. Przed podjęciem takiej decyzji zainteresowany musi mieć okazję do złożenia ustnego lub pisemnego wyjaśnienia w tej sprawie. Przeciwko tej decyzji zainteresowany może złożyć odwołanie skierowane do walnego zebrania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem zarządu w przeciągu jednego miesiąca, licząc od dnia otrzymania decyzji. Zarząd jest zobowiązany w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia odwołania zwołać walne zebranie, które ostatecznie zdecyduje o wykluczeniu ze związku.


 § 5 Składki członkowskie
       
1. Składka członkowska wynosi 5,00 € w roku.


 § 6 Prawa i obowiązki członków
        
1. Członkowie mają prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez związek.

    
§ 7 Organy związku

1. Organami związku są zarząd i walne zebranie.
   

§ 8 Zarząd

1. Zarząd związku w myśl § 26 Kodeksu Prawa Federalnego składa się 
z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

2. Każdy z członków zarządu ma prawo reprezentowania związku.

3. Zarząd jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związku, z wyjątkiem tych, które
- wymienione w statucie - przekazane zostały do zarządzania innym organom  związkowym.
Zarząd ma następujące zadania: 
a) przygotowanie i zwołanie walnego zebrania członków i ustalenie porządku obrad,
b) realizowanie postanowień walnego zebrania,
c) przygotowanie planu budżetowego, prowadzenie księgowości, zestawienie sprawozdania rocznego,
d) decydowanie o przyjęciu członków do związku.


§ 9 Wybory i czas trwania kadencji zarządu

Zarząd jest wybierany przez walne zebranie na okres trzech lat i pełni swoją funkcję do czasu wyboru  nowego zarządu. Każdy z członków zarządu wybierany jest oddzielnie. W momencie zakończenia członkowstwa w związku wygasa jednocześnie funkcja członka zarządu.


§ 10 Walne zebranie

1. Każdy z członków dysponuje jednym głosem. Każdy członek może upoważnić pisemnie do głosowania innego członka związku. Upoważnienie takie musi być wystawione każdorazowo przed walnym zebraniem; jednakże jeden członek nie może reprezentować więcej niż trzech innych członków.

2. W kompetencji walnego zebrania znajdują się nastepujące sprawy:
a) zatwierdzenie budżetu na następny rok, odbiór rocznego sprawozdania  z pracy zarządu, odwołanie zarządu,
b) wybory i odwołanie członków zarządu,
c) podjęcie decyzji o zmianie statutu i o rozwiązaniu związku,
d) mianowanie członków honorowych.


§11 Zwołanie walnego zebrania

1. Walne zebranie członków związku odbywa się raz w roku. O terminie zebrania zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków na 2 tygodnie przed planowanym terminem, wraz z podaniem porządku obrad. Okres ten liczy się od następnego dnia po wysłaniu zawiadomienia o zebraniu. Zawiadomienie uważa się za dostarczone, jeśli zostało ono wysłane na ostatni podany pisemnie do wiadomości związku adres członka. Porządek obrad ustalany jest przez zarząd związku.

2. Każdy z członków związku ma prawo wnioskować pisemnie o uzupełnienie porządku obrad najpoźniej tydzień przed ustalonym terminem zebrania. Prowadzący zebranie zobowiązany jest na początku zebrania podać ten fakt do wiadomości zebranym. O wnioskach uzupełniających porządek obrad, postawionych w czasie zebrania, decydują zebrani członkowie.

 § 12 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania 

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania przez zarząd następuje wtedy,  gdy wymaga tego sytuacja związku, lub też jeśli ⅓ członków złoży  w zarządzie pisemny wniosek z podaniem celu i powodów.


§ 13 Uchwały walnego zebrania

1. Walne zebranie prowadzi przewodniczący związku, a w przypadku jego nieobecności inny członek zarządu. Pod nieobecność wszystkich członków zarządu zebrani członkowie wybierają przewodniczącego zebrania spośród swejego grona. Przewodniczący zebrania wyłania spośród zebranych protokolanta. W przypadku wyborów przewodniczenie zebrania może być przekazane na czas trwania tych wyborów oraz poprzedzającej je dyskusji komisji wyborczej.

2. O sposobie głosowania decyduje przewodniczący zebrania. Głosowanie musi być przeprowadzone pisemnie jeśli ⅓ obecnych i mających prawo głosu członków złoży taki wniosek.

3. Walne zebranie może podejmować uchwały jeśli co najmniej ¼ wszystkich członków związku jest obecna. W przeciwnym wypadku zarząd ma obowiązek zwołać w przeciągu dwóch tygodni drugie walne zebranie z takim samym porządkiem obrad; zebranie to uprawnione jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość uczestników. Na ten fakt należy wyraźnie zwrócić uwagę w zawiadomieniu.

4. Walne zebranie podejmuje uchwały większością oddanych ważnych głosów; wstrzymanie się od głosu traktuje się jak głos nieważny. Zmiany w statucie wymagają większości głosów tzn. ¾ oddanych ważnych głosów, a uchwała o rozwiązaniu związku 9/10 ważnych głosów. Aby dokonać zmian w założeniach związku potrzebna jest zgoda 9/10 wszystkich członków związku. Pisemne oddanie głosu przez członków nieobecnych na walnym zebraniu może odbyć się tylko w ciągu jednego miesiąca na ręce zarządu.

5. Kandydaci są wybrani, jeśli otrzymali oni więcej niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzymał koniecznej ilości głosów, wybór rozstrzygnięty będzie między dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów. Wygrywa ten, kto otrzymał ostatecznie wiekszą ilość głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów rozstrzyga losowanie.
 
6. O postanowieniach walnego zebrania winien być sporządzony protokół, który musi być podpisany przez protokołującego.

§ 14  Rozwiązanie związku

1. Uchwała o rozwiązaniu związku może być podjęta wyłącznie przez walne  zebranie wiekszością 9/10 oddanych ważnych głosów.

2. Każdy członek zarządu jest upoważniony do przeprowadzenia likwidacji związku, jeśli walne zebranie nie podejmie innej uchwały.

3. Pozostały po likwidacji związku majątek przechodzi na rzecz miasta Düsseldorfu.

 


(miejscowość, data)      (podpisy uczestników zebrania inauguracyjnego)

2017  polskaszkola.de   globbersthemes joomla templates